onsdag 12 januari 2011

Norrviken...

Tack för ditt stöd!
Medlems- och informationbrev för Norrvikens Trädgårdssällskap (NTS)
Brev 46, januari 2011
Det här brevet berör
- årsavgiften till NTS
- Norrvikens Trädgårdars framtid, samt
- överklagande av kommunens detaljplan och kommande förhandling i regeringsrätten.
Årsavgiften
Nu ser vi med tacksamhet fram mot 2011 års medlemsavgifter i NTS. Kännbara utgifter väntar oss i år, eftersom förhandlingarna i regeringsrätten, dit våra överklaganden nu nått, kommer att kräva advokat.
Norrvikens Trädgårdars framtid
Sedan stiftelsestyrelsens ordförande Anders Persson i höstas meddelade att förhandlingar pågick med seriösa intressenter om ett långsiktigt ansvar för anläggningens drift samt att besked väntades i mitten av november, har ingenting hörts. Tills vidare är det stiftelsestyrelsen själv som har driftsansvaret. (www.norrvikenstradgardssallskap.se/Nyheter)
Överklagande av kommunens detaljplan samt förhandling i regeringsrätten
Som meddelats i tidigare medlemsbrev avslog regeringen/miljödepartementet samtliga sakägares överklaganden och avvisade även NTS:s överklagande. Regeringens beslut, se www.norrvikenstradgardssallskap.se/Planer1.11
NTS förvägrades ”talerätt” av regeringen. En ideell miljöorganisation får endast överklaga om det aktuella planområdet får tas i anspråk för sådan verksamhet som anges i 5 kap. 18 § PBL (Plan- och bygglagen). Bland angivna verksamheter ingår ”hotellkomplex utanför sammanhållen bebyggelse”. Eftersom ett stort hotellkomplex är inritat på kommunens detaljplan och Norrvikens lågplatå saknar sammanhållen bebyggelse, har NTS ansökt hos regeringsrätten om rättsprövning av regeringens beslut. (www.norrvikenstradgardssallskap.se/Planer1.13)
Även NTS:s medlem Rudolf Abelin, som är sakägare, har ansökt hos regeringsrätten om rättsprövning (www.norrvikenstradgardssallskap.se/Planer1.12). Hans ansökan inriktas på
- att ingen avvägning gjorts mellan allmänna och enskilda intressen, samt
- att en bristfällig miljökonsekvensbeskrivning omöjliggjort en samlad bedömning av den planerade exploateringens konsekvenser för ett stort antal skyddade arter.
RA visar, hur länsstyrelsen i sin handläggning av planärendet åsidosatt sin egen sakkunskap inom natur- och kulturmiljövården och därmed inte uppfyllt lagens krav. Han visar, hur regeringen godkänt länsstyrelsens handläggning och därmed företer samma brister i relation till lagen som länsstyrelsen. Han hemställer, att expertutlåtande om planområdets natur- och kulturmiljö inhämtas från i första hand Naturvårdsverket. Abelins ansökan tar slutligen upp tre rättsfall där detaljplaner avslagits av skäl som är relevanta för hans fall: fel avvägning mellan enskilda och allmänna intressen samt bristfällig miljökonsekvensbeskrivning.
För att få möjlighet att även själva få yttra oss i regeringsrätten har NTS och Rudolf Abelin begärt muntlig förhandling. Vi kommer att skicka ut medlemsbrev när vi fått besked om tid för förhandlingen.
Med önskningar om ett gott nytt år!
Styrelsen
Norrvikens Trädgårdssällskap
Medlem i Europa Nostra och Svenska Byggnadsvårdsföreningen

plusgiro 49 44 88-0.

Årsavgiften är 150 kronor, ytterligare familjemedlem 50 kronor. Företag 500 kronor.

1 kommentar:

Carina Borg sa...

Vore roligt om det går att göra en insats för Norrvikens trädgårdar,har lite svårt för att förstå innebörden i såna här mastodonttexter och vilket stadie processandet är i och hur det kan räddas,om det enbart är en ekonomisk insats som kan bevara det hela..?